Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Ruszyły nabory

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Ruszyły nabory

Z dniem 3 lutego 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Trwać będzie do wyczerpania limitu. Łącznie przyznanych będzie 130 dotacji w trzech jednocześnie trwających naborach.

Jeden z naborów (50 dotacji) dotyczy zarejestrowanych w rzeszowskim PUP osób bezrobotnych z ustalonym Indywidualnym Planem działania, w wieku powyżej 30 lat, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień przystąpienia do projektu),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej),
  • Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

Drugi nabór (40 dotacji) jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, spełniających wszystkie poniższe warunki:

  • bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne,
  • które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
  • posiadają ustalony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika samozatrudnienie.

Trzeci nabór (40 dotacji) dotyczy wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadających ustalony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika samozatrudnienie.

Kwota o jaką maksymalnie można wnioskować w tych naborach to 25 tysięcy złotych. Tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: innowacyjna działalność wymagająca zastosowania nowoczesnych urządzeń lub oprogramowania) kwota dofinansowania może zostać zwiększona do 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania lub jego aktualizacji należy –przed złożeniem wniosku – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060 /wybierz 5/; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 /wybierz 5/).

Wnioski należy składać na aktualnych drukach z dnia 17.01.2022 r. w siedzibie Urzędu w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (współmałżonek wnioskodawcy, poręczyciel, współmałżonek poręczyciela, właściciel rachunku bankowego dotyczącego dokonania blokady środków na rachunku bankowym) podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
Wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają weryfikacji.

Narzędzie do samodzielnej weryfikacji wniosku pod względem formalnym znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod nazwą: „Lista kontrolna”.

W przypadku złożenia niewypełnionego wniosku i/lub nie dołączenia wszystkich wymaganych załączników – wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie.

Urząd może skierować bezrobotnego ubiegającego się o środki na podjęcie działalności gospodarczej na obowiązkowe szkolenie w tym zakresie, jeżeli złożony przez niego wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale uzyskał, w wyniku oceny  16-20 punktów. Będzie w tych przypadkach brana również pod uwagę opinia doradcy zawodowego dotycząca predyspozycji danej osoby bezrobotnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

j