Kolejne sukcesy zdolnej młodzieży Powiatu Rzeszowskiego

Kolejne sukcesy zdolnej młodzieży Powiatu Rzeszowskiego

W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe. Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

15 lutego 2022 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, który jest Jednostką Organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego – 18 uczniów znalazło się w gronie uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia.

Wszystkim uczniom nagrodzonym stypendium serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych licznych sukcesów w przyszłości!

stypendyści Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie