Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 11 osób, a są to: Alicja Kowal z klasy 2THL (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Natalia Chyłek, Paweł Słupek z klasy 2TPS (średnia ocen 4,75), wychowawca Pan Piotr Marcinek, Aleksandra Gierula (średnia ocen 5,6) i Weronika Zielińska (średnia ocen 5,55) z klasy 3THL wychowawca Pani Renata Łybacka, Karol Sarnicki z klasy 3TI (średnia ocen 5,29), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Patryk Trzyna (średnia ocen 5,65) z klasy 4THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Mateusz Ciećko(średnia ocen 5,23), Natalia Gierlach (średnia ocen 5,36), Martyna Potoczna (średnia ocen 5,23) z klasy 4TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Paweł Bielec z klasy 4TIb (średnia ocen 5,8), wychowawca Pani Beata Irzyk, Kamila Sokolik (średnia ocen 5,18) z klasy 4THLb, wychowawca Pani Kinga Oleksa – Skubisz.

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 przez Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Panią Magdalenę Ćwikłę i Panią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły.  Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim. Od początku funkcjonowania Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, tj. od 2009r. wszystkie wnioski stypendialne były i są przygotowane przez dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. W ciągu 14. edycji istnienia programu 95 uczniów było i jest stypendystami