Międzynarodowa konferencja EtnoCarpathia

Międzynarodowa konferencja EtnoCarpathia

W dniu 25 października br. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Kultura – Turystyka – Biznes. EtnoCarpathia – Produkt Premium Marki Karpackiej”, organizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Turystyka, będąca jednym z obszarów priorytetowych Euroregionu Karpackiego, bazuje na potencjale przyrodniczym i kulturowym Karpat. To tutaj stykają się liczne grupy etniczne i etnograficzne, tworząc wyjątkową mieszankę kulturową i niezwykłe miejsce warte odkrycia. Elementem, który ma promować to bogactwo regionu jest Marka CARPATHIA, a dokładnie jej submarka – EtnoCarpathia, czerpiąca z bogactwa etnograficznych kultur pogranicza polsko-słowackiego.

Wydarzenie było okazją do spotkania środowisk sektora publicznego i prywatnego, skupiając przedstawicieli jednostek samorządowych, a także świata nauki i biznesu. W gronie praktyków, ekspertów i ekonomistów rozmawiano o perspektywie komercjalizacji zasobów kulturowych domu Marki CARPATHIA. Angażując środowiska naukowe analizowano otoczenie społeczno – gospodarcze marki oraz system planowania przestrzennego submarek terytorialnych. Badano także potencjał EtnoCarpathii pokazując, jak przekształcać zasoby w produkty. Na koniec zaproszono uczestników na swoistą wędrówkę do miejsc związanych z Marką oraz na spotkanie z prawdziwymi pasjonatami i swoistymi strażnikami tradycji karpackiej kultury.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „EtnoCarpathia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.