Informacja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Informacja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami zobowiązanymi są również stowarzyszenia oraz fundacje.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) i 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25 a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Rzeszowski, pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnienia w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą:

/StarostwoRzeszow/skrytka  lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP

 w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia każdego roku.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Wydział Społeczno-Oświatowy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, tel. 17 2300644.