Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 2 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Podkarpackiego

z dnia 13 grudnia 2022 r. znak: N-I.7536.1.2022

w sprawie zezwolenia na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w Świlczy, obręb – 0008, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2676 obj. KW nr RZ1Z/00009690/2, 3296 obj. KW nr RZ1Z/00011253/4, 3297 obj. KW nr RZ1Z/00022669/3, 3299 obj. KW nr RZ1Z/00020309/8, 3430 obj. KW nr RZ1Z/00146341/3, 3431 obj. KW nr RZ1Z/00142204/3, 3955 obj. KW nr RZ1Z/00143442/0, 4018, 4019, 1889/3 obj. KW nr RZ1Z/00110892/9, 3298/3, 3343, 3429/2, 3878/1 obj. KW nr RZ1Z/00044340/1, 3916/2, 3918 obj. KW nr RZ1Z/00144193/6, 3956/1 obj. KW nr RZ1Z/00092602/7, 3958/2 obj. KW nr RZ1Z/00092602/7, 3956/3 obj. KW nr RZ1Z/00218525/3, 3959/2 obj. KW nr RZ1Z/00079610/9, 4131 obj. KW nr RZ1Z/00114949/2, 4137/4 obj. KW nr RZ1Z/00071609/3, 4354 obj. KW nr RZ1Z/00084055/8, 4598 obj. KW nr RZ1Z/00029930/3, 4747/10 obj. KW nr RZ1Z/00087119/6 oraz na terenie miasta Rzeszowa, obręb 222 – Przybyszówka II, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2692/2, 2692/3, 5955/10 obj. KW nr RZ1Z/00044746/7, 5955/13 obj. KW nr RZ1Z/00044739/5, 5955/15 obj. KW nr RZ1Z/00044737/1, 5955/4 obj. KW nr RZ1Z/00043664/1, 5955/6 obj. KW nr RZ1Z/00134244/6 w celu wykonania robót geologicznych i dojazdów do planowanych odwiertów geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN 700 i DN 400 Jarosław – Sędziszów
w m. Świlcza”
.

Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju i Technologii.