20-lecie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

20-lecie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Niedawno minęło 20 lat od utworzenia Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (dzisiaj Centrum Aktywizacji Zawodowej), działającego w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Powiat Rzeszowski od początku swego istnienia przykładał ogromną wagę do zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. W wielu przypadkach byliśmy pionierami działań, które stawały się wzorem dla innych. Dzięki nim tysiące mieszkańców powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa znalazło zatrudnienie, zaś wielu pracodawców niezbędnych im pracowników – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Na początku funkcjonowania powiatu podjęto decyzję o podziale zadań PUP na działania aktywizujące i działania związane z obsługą pasywną, czyli rejestracją, ewidencją i wypłatą świadczeń. W 2002 roku władze Powiatu Rzeszowskiego wydzierżawiły od miasta Rzeszów budynek przy ul. Hanasiewicza. Obiekt w którym wcześniej mieściły się biura hurtowni spożywczej, został gruntownie wyremontowany i zaadaptowany pod potrzeby Centrum Aktywizacji Bezrobotnych. W dotychczasowej siedzibie PUP przy ulicy Partyzantów 1a utworzono Ośrodek Ewidencji  i Świadczeń.

Ta rzeszowska idea znalazła aprobatę wśród ustawodawców i została zapisana w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako obowiązek utworzenia w ramach powiatowych urzędów pracy wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, które realizują zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.  

W centrum otwartym w dniu 30 grudnia 2002 roku realizowano aktywną politykę rynku pracy nakierowaną na 14 gmin wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego oraz na miasto Rzeszów. Dla usprawnienia działalności, w kwietniu 2003 roku, powołano Gminne Centra Pracy, które przejęły na siebie część zadań Ośrodka Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Bezrobotnych.

 W minionych latach, w celu wykonania zadań dotyczących aktywizacji bezrobotnych, wdrażano szereg programów. Dla przykładu: od sierpnia do grudnia 2003 roku realizowano projekt “Szansa na powrót”, który przyczynił się do powrotu na rynek pracy grupy bezrobotnych, dotkniętej długotrwałym bezrobociem, dyskryminowanej ze względu na wiek i przejawiającej stany depresyjne. Z kolei w styczniu 2006 roku uruchomiony został projekt pn. „Budowa powiatowej sieci komputerowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie”, dzięki czemu rozszerzono zakres usług gminnych centrów pracy oraz usprawniono obsługę interesantów.

Istotnym wydarzeniem dla lokalnego rynku pracy było uruchomienie w marcu 2005 roku, w ramach polsko-brytyjskiego projektu – Ośrodka Doradztwa Indywidualnego Bezrobotnym „Centrum Plus” przy ulicy Langiewicza 15 w Rzeszowie. Wdrożono w ten sposób nowatorski sposób obsługi osób bezrobotnych, którego podstawą była indywidualna praca pracownika PUP z osobą poszukującą zatrudnienia.

Po kilku latach funkcjonowania centrum okazało się, że dotychczasowe warunki lokalowe są niewystarczające. Z pomocą przyszedł starosta Józef Jodłowski, dzięki którego przychylności zakupiono budynek po Zespole Szkół Energetycznych. Tam też po gruntownym remoncie ulokowane zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego. Do zadań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej należą m.in.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja subsydiowanych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej.

(s)