XLVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XLVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 16 marca 2023 r. o godzinie 15:00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, na której spośród wielu istotnych dla powiatu tematów – przedstawiono sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2022 rok, którą w powiecie sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podjęto również uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości, części lub rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zatwierdzono zapis w sprawie określenia i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Kolejnym z punktów była uchwała na temat przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Central Mountain” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 z wypracowanym partnerstwem z Euroregion Karpacki, którego priorytetem i celem jest wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej.

Wyrażono także zgodę na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 i zezwolono na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Warto podkreślić, że od sierpnia 2020 roku placówka posiada już w swojej ofercie jedną jednostkę o tym profilu, cieszącą się stale dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.

Podczas sesji zatwierdzono uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej oraz wydarzeń kulturalnych dla gmin z obszaru powiatu rzeszowskiego, a Zarządowi Dróg Powiatowych przyznano prawo trwałego zarządu działką położoną w Rudnej Wielkiej pod budowę nowego obwodu drogowo-mostowego, która będzie służyła za bazę materiałową i sprzętową do utrzymania powiatowych dróg publicznych na terenie gmin Głogów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko.

Niewątpliwie jednak czwartkowe spotkanie stało pod znakiem wyjątkowej i podniosłej uroczystości, jaką było uhonorowanie wieloletniej pracy Pani Elżbiety Burzyńskiej – Dyrektor SP ZZOZ „ Sanatorium” w Górnie, medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”, która w tym roku przechodzi na w pełni zasłużoną emeryturę. To szczególne odznaczenie wraz z gratulacjami wręczył Dyrektor Burzyńskiej osobiście Starosta Rzeszowski na znak wyróżnienia i uznania wkładu w rozwój i promocję Powiatu Rzeszowskiego.

 

Elżbieta Burzyńska

To wieloletni Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, od początku swej pracy Pani Dyrektor zaangażowała się konsekwentnie w rozszerzanie działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie oraz podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, by te górniańskie placówki działały jak najlepiej. Wśród najważniejszych działań podjętych przez Panią Dyrektor Elżbietę Burzyńską w „Sanatorium” w Górnie, było poszerzanie oraz udostępnianie nowych świadczeń medycznych poprzez otwieranie poradni specjalistycznych. Nie bez znaczenia jest nieustanne poszerzanie bazy łóżkowej, a także modernizacja i rozbudowa już istniejących obiektów, budowa nowych obiektów na terenie zakładu – m.in. adaptacja (remont kapitalny) Pawilonu nr 11 na potrzeby pododdziału chorych na Alzheimera, dwuetapowa inwestycja w zakresie rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy pawilonów Nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, rozbudowa, przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pawilon Nr 10,11.

„Sanatorium” w Górnie nie mogłoby świadczyć usług na tak wysokim poziomie, gdyby nie wykwalifikowana kadra medyczna oraz wysokiej klasy sprzęt, które przez okres pracy Pani Dyrektor Elżbiety Burzyńskiej były jej najważniejszym celem.

Dzięki tym staraniom oraz ogromnemu zaangażowaniu, a także rzetelnej pracy, ośrodek w Górnie może świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie i zawsze stać na straży zdrowia.