Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 29 112 519,29 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 762 569,70 PLN

Wkład własny: 14 349 949,59 PLN

Opracowanie dokumentacji projektowej:

PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie

Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A. w Kraśniku – Lider

PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – Partner

Nadzór nad realizacją robót budowlanych:

Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. w Krośnie

Termin zakończenia projektu: 31.08.2023 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego, poprzez budowę łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19.

Zakres robót związanych z budową łącznika drogi ekspresowej S-19 obejmuje:

 • Budowę i rozbudowę odcinków dróg,

 • Budowę i przebudowę chodników, budowa ścieżek rowerowych oraz ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie opasek zewnętrznych,

 • Przebudowę dwóch skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo, oraz budowa jednego nowego skrzyżowania typu rondo,

 • Budowę obiektu mostowego klasy B na rzece Lubcza,

 • Budowę kanalizacji deszczowej,

 • Przebudowę/budowę przepustów,

 • Budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

 • Budowę/przebudowę poboczy przy jezdni, za chodnikami i ścieżkami rowerowymi,

 • Budowę zatok autobusowych,

 • Przebudowę i budowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego,

 • Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

 • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Linki:

– podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2018/10/09/podpisanie-umowy-pomiedzy-powiatem-rzeszowskim-a-promost-consulting/

podpisanie umowy na realizację projektu

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2021/05/26/powstanie-lacznik-drogi-ekspresowej-w-powiecie-rzeszowskim-za-ponad-28-milionow-zlotych/

podpisanie umowy na nadzór inwestorski

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2021/06/18/nowe-inwestycje-drogowe-w-powiecie-rzeszowskim/

odbiór robót

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2023/08/16/uroczysty-odbior-budowy-lacznika-drogi-ekspresowej-s-19-w-powiecie-rzeszowskim/