Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Projekt pn.:

“Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I”

wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu: 28 851 759,98 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 14 762 569,70 PLN

Planowany termin zakończenia projektu: 31.08.2023 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego, poprzez budowę łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19.

Zakres robót związanych z budową łącznika drogi ekspresowej S-19 obejmuje:

 • Budowę i rozbudowę odcinków dróg,
 • Budowę i przebudowę chodników, budowa ścieżek rowerowych oraz ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie opasek zewnętrznych,
 • Przebudowę dwóch skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo, oraz budowa jednego nowego skrzyżowania typu rondo,
 • Budowę obiektu mostowego klasy B na rzece Lubcza,
 • Budowę kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowę/budowę przepustów,
 • Budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • Budowę/przebudowę poboczy przy jezdni, za chodnikami i ścieżkami rowerowymi
 • Budowę zatok autobusowych,
 • Przebudowę i budowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego,
 • Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,

 

Link:

– podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/podpisanie-umowy-pomiedzy-powiatem-rzeszowskim-a-promost-consulting,art614/

– podpisanie umowy na realizację projektu

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/powstanie-lacznik-drogi-ekspresowej-w-powiecie-rzeszowskim-za-ponad-28-milionow-zlotych,art1067/

podpisanie umowy na nadzór inwestorski

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2021/06/18/nowe-inwestycje-drogowe-w-powiecie-rzeszowskim/