Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

Przewodniczącym Konwentu był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Uczestniczyli w nim starostowie i prezydenci miast z województwa podkarpackiego dyrektorzy szpitali, geodeci powiatowi oraz zaproszeni goście:

 • posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska i Wojciech Buczak,
 • Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz,
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
 • Dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj,
 • Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Sławomir Cynkar,
 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Grażyna Podgórska.

Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Rozpoczęcie obrad i powitanie gości.
 2. Stan realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.
 3. Omówienie sytuacji w służbie zdrowia na terenie Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem informacji o realizacji inwestycji ze środków RPO.
 4. Podjęcie stanowiska w sprawie wpływu procedowanego projektu uchwały o jawności życia publicznego na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.
 5. Sprawy różne
 6. Zakończenie obrad.

Marszałek Województwa Władysław Ortyl podkreślił ważną rolę samorządów w realizacji projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. Wskazał jednak na pojawiający się problem: przy rozstrzyganiu przetargów coraz częściej okazuje się, że kwota zaoferowana jest niższa niż zaplanowane na ten cel wydatki. Dotyczy to nie tylko projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, ale również pozostałych. Czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków.

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Sławomir Cynkar przedstawił stan realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

W trakcie dyskusji starostowie wyrażali swoje obawy związane z prowadzonymi postępowaniami, wskazując m.in. na brak ofert i rosnące ceny. Problemem jest duże rozdrobnienie terenu województwa podkarpackiego w stosunku do innych województw na terenie kraju.

Konwent zdecydował zająć stanowisko, aby z uwagi na specyfikę województwa wystąpić do odpowiednich instytucji o przekazanie dodatkowych środków, aby nie przeprowadzać ponownie tych przetargów, gdzie złożone oferty były wyższe niż środki zaplanowane na ten cel.

Zwrócono uwagę, że po zimie znacznie pogorszył się stan dróg na skutek występowania tzw. przełomów. Powiaty nie mają wystarczających środków na naprawę, brak jest również możliwych do pozyskania środków zewnętrznych. Uzgodniono, że powiaty wystąpią ze wspólnym stanowiskiem, aby przełomy na drogach mogły być dofinansowane ze środków przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Prezes Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj omówił w skrócie sytuację w zakresie funkcjonowania sieci szpitali, która została wdrożona z dnie 1 października 2017 r. oraz sposób obliczania ryczałtu dla szpitali znajdujących się w sieci.

W trakcie dyskusji na temat funkcjonowania systemu służby zdrowia wskazywano na wiele problemów jak np. zbyt wysokie ofert na realizację inwestycji w przeprowadzanych przetargach, potrzebę wydłużenia terminu na dostosowanie szpitali do określonych wymogów sanitarnych, rosnące żądania płacowe.

W dalszej części posiedzenia członkowie konwentu podjęli stanowisko w sprawie wpływu procedowanego stanowiska o jawności życia publicznego na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Nałożenie na lekarzy orzeczników obowiązku składania oświadczeń majątkowych może zniechęcić ich do podejmowania nisko płatnej pracy w zespołach. Konsekwencje tego poniosą niepełnosprawni, którzy mogą zostać pozbawieni wielu świadczeń.

Na koniec ustalono, że w niedługim czasie odbędzii się kolejne posiedzenie, do udziału w którym zostanie poproszony ekspert ze Związku Powiatów Polskich, by przedstawić planowane zmiany w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.