W dniu 16 kwietnia 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Gospodarzem i współorganizatorem spotkania był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Jednym z głównych tematów omawianych na posiedzeniu było zatwierdzanie wniosków taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ceny wody są, na wniosek gmin, zatwierdzane przez Wody Polskie. Te z kolei często odmawiają zatwierdzenia wniosków taryfowych, motywując to tym, że może to spowodować wzrost ceny wody dla mieszkańców. Przedstawiciele gmin wskazywali, że ceny wody, którą gmina nabywa, są wyższe niż zatwierdzone taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gminy muszą więc dopłacać do wody, którą dostarczają mieszkańcom. Nie jest ich intencją czerpanie zysków z dostarczania wody, oczekują jednak, że koszty te będą się bilansować, a w ostatnich latach bardzo wzrosły opłaty na rzecz Wód Polskich. Wójtowie i burmistrzowie uważają, że uzasadnienia do decyzji odmownych są lakoniczne i nie zawierają faktycznego omówienia błędów w składanych wnioskach, a wiele kwestii udałoby się wyjaśnić w bezpośrednim kontakcie. Wody Polskie powołują się jednak na odgórnie nałożone obostrzenia wykluczające kontakt bezpośredni. Samorządowcy wskazują również na dyscyplinę finansów publicznych i nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obawiają się, że dopłacanie z budżetu gminy do opłat za wodę, poza aspektem ekonomicznym, zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, na prośbę zainteresowanych samorządów, zaoferował pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Zaproponował spotkanie zainteresowanych gmin i wspólną dyskusję. Obiecał również, że będzie rozmawiał na ten temat z parlamentarzystami i postara się uzyskać ich wsparcie w tej sprawie.

W spotkaniu poruszono również temat programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z gminami: „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”. Zostaną podpisane porozumienia regulujące zasady tej współpracy i obowiązki obu stron. Po stronie gmin będzie udzielanie pomocy wnioskodawcom w złożeniu i rozliczeniu wniosku, prowadzenie spotkań informacyjnych, dystrybucja materiałów informacyjnych przygotowanych przez WFOŚiGW. Fundusz natomiast przeszkoli pracowników gminy oraz przekaże materiały informacyjne. Programy te mają doprowadzić do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach.