Wczoraj, tj. 24.06.2021 r., podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego, wszyscy radni zagłosowali za przyznaniem absolutorium obecnym władzom powiatu.  To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium podczas uroczystej sesji odbywającej się w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Za absolutorium głosowało 26 radnych, trzech radnych było nieobecnych na sesji. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego liczy 5 osób. Są to: Przewodniczący Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – Starosta Józef Jodłowski, Wicestarosta Marek Sitarz, a także trzej Członkowie Zarządu, czyli Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko. Organ doradczy tworzą: Sekretarz Powiatu – Waldemar Pijar oraz Skarbnik Powiatu – Danuta Gargała.

– Powiat rzeszowski potrafił dostosować się do nowych wyzwań w trudnym czasie pandemii. Wymagało to ogromnej pracy pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Chciałbym podziękować całemu zarządowi, który przez cały rok brał na siebie ciężar podejmowania trudnych decyzji, mających bezpośrednie przełożenie na poprawę codziennego życia mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny radni docenili naszą pracę na rzecz mieszkańców powiatu i udzielili Zarządowi absolutorium. – mówił Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

W uroczystej sesji wzięli udział zaproszeni goście na czele z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, dyrektorami podległych staroście placówek i wydziałów oraz wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas ze swym zastępcą.

-Absolutorium bez głosu sprzeciwu to wyraz uznania dla Starosty i całego Zarządu. Chcę podkreślić, że w powiecie równo traktowane są kwestie związane z inwestycjami, jak i te ludzkie dotyczące spraw społeczności powiatu. Powiatowy model pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych jest wzorcowy. Umiecie osiągać cele, które są ważne dla całego powiatu. – zapewniała Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

Kluczowe inwestycje

Nie dziwi taka jednomyślność w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, ponieważ w minionym roku, pomimo pandemii, powiat rzeszowski kontynuował działalność inwestycyjną – zrealizował szereg ważnych przedsięwzięć, takich jak budowa czterech obiektów mostowych i przepustu za prawie 9 mln zł,  przebudowa pawilonu nr 3 w SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz rozbudowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych za przeszło 10 mln zł. Zrealizowano też inwestycje w obszarze oświaty – m.in. wybudowano stację kontroli pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, wykonano prace inwestycyjne w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Zaadaptowano też budynek w Tyczynie na siedzibę Domu dla Dzieci i Młodzieży. Niedawno została podpisana umowa na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy strategicznego łącznika drogi ekspresowej S19. Suma łącznych wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżącej eksploatacji i remontów dróg powiatowych wyniosła w 2020 r. blisko 24 mln zł. Kolejnym sukcesem jest dynamiczny rozwój firm w utworzonym przez powiat Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”. Zainwestowało w nim już 30 firm z branży wysokich technologii, które tworzą nowe, tak potrzebne miejsca pracy. Park ten istotnie zwiększył potencjał gospodarczy powiatu. Wspomnieć należy o wsparciu dla przedsiębiorstw z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – pomoc ta wyniosła ok. 180 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zajął trzecie miejsce w Polsce pod względem skuteczności działania w obszarze walki z bezrobociem (wg Rankingu Powiatowych Urzędów Pracy Unii Metropolii Polskich). Samorząd powiatu rzeszowskiego również w bieżącym roku kontynuuje inwestycyjną działalność. Podpisana została m.in. umowa na utworzenie „Domu matki z dzieckiem” w Górnie. Realizowane będą projekty z Funduszu COVID-19, a także strategiczne inwestycje drogowe.

Otrzymane absolutorium jest potwierdzeniem dobrej współpracy radnych wszystkich opcji politycznych, mającej na celu zrealizowanie celów istotnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu.

Zasłużeni dla powiatu

Sesja absolutoryjna była też okazją do uhonorowania wybitnych mieszkańców powiatu medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Odznaczenia z rąk Starosty Rzeszowskiego odebrali: Anna Dębska – Prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu oraz ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. Medal został przyznany także Panu Stanisławowi Tymowiczowi – Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Więcej informacji odnośnie rozdania medali

TUTAJ