Bony na zasiedlenie

Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera osoby bezrobotne, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania. Wysokość bonu na zasiedlenie wynosi do 7 tysięcy złotych.

Pomoc jest przeznaczona dla osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Rzeszów, nieuczestniczących w szkoleniach i kursach dokształcających, planujących podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W przypadku osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Rzeszów, od momentu rejestracji w urzędzie do podpisania umowy nie może upłynąć okres 4 miesięcy.

Składane wnioski muszą być uzupełnione o oświadczenie przyszłego pracodawcy gwarantującego zatrudnienie na umowie o pracę lub oświadczenie Wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym. Współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu na zasiedlenie jest zobowiązana zgłosić się do doradcy klienta (pok. 2,3,4 lub 5 na al. Batalionów Chłopskich 7) z kompletem wypełnionych dokumentów.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami jego przyznawania, a wnioski nie są konsultowane. Wniosek wraz załącznikami są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.