Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1, 1a w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 2 listopada 2022 r. (data wpływu: 4 listopada 2022 r.), znak: PdS/280/039/2022 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Łukasza Jarzyńskiego

została wydana decyzja

z dnia 13 grudnia 2022 r. znak: N-I.7536.1.2022

w sprawie zezwolenia na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w Świlczy, obręb – 0008, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2676 obj. KW nr RZ1Z/00009690/2, 3296 obj. KW nr RZ1Z/00011253/4, 3297 obj. KW nr RZ1Z/00022669/3, 3299 obj. KW nr RZ1Z/00020309/8, 3430 obj. KW nr RZ1Z/00146341/3, 3431 obj. KW nr RZ1Z/00142204/3, 3955 obj. KW nr RZ1Z/00143442/0, 4018, 4019, 1889/3 obj. KW nr RZ1Z/00110892/9, 3298/3, 3343, 3429/2, 3878/1 obj. KW nr RZ1Z/00044340/1, 3916/2, 3918 obj. KW nr RZ1Z/00144193/6, 3956/1 obj. KW nr RZ1Z/00092602/7, 3958/2 obj. KW nr RZ1Z/00092602/7, 3956/3 obj. KW nr RZ1Z/00218525/3, 3959/2 obj. KW nr RZ1Z/00079610/9, 4131 obj. KW nr RZ1Z/00114949/2, 4137/4 obj. KW nr RZ1Z/00071609/3, 4354 obj. KW nr RZ1Z/00084055/8, 4598 obj. KW nr RZ1Z/00029930/3, 4747/10 obj. KW nr RZ1Z/00087119/6 oraz na terenie miasta Rzeszowa, obręb 222 – Przybyszówka II, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2692/2, 2692/3, 5955/10 obj. KW nr RZ1Z/00044746/7, 5955/13 obj. KW nr RZ1Z/00044739/5, 5955/15 obj. KW nr RZ1Z/00044737/1, 5955/4 obj. KW nr RZ1Z/00043664/1, 5955/6 obj. KW nr RZ1Z/00134244/6 w celu wykonania robót geologicznych i dojazdów do planowanych odwiertów geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN 700 i DN 400 Jarosław – Sędziszów w m. Świlcza”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 w związku z art. 19a i 19b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 16 grudnia 2022 r., w którym nastąpiło obwieszczenie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17 867 13 42 lub 17 867 13 48.