Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 8 grudnia 2023r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 8 grudnia 2023r.

W dniu 8 grudnia 2023r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy. 

W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz członkowie reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego Miasto Rzeszów, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, organizację pozarządową zajmującą się statutowo problematyką rynku pracy. 

Rada obradowała nad podjęciem uchwały w sprawie umorzenia zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego oraz uchwały w sprawie podziału środków z Funduszu Pracy na finansowanie inny fakultatywnych zadań na 2023 rok. 

Pan Jacek Górak p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przekazał powiatowej radzie rynku pracy informacje na temat aktualnej stopy bezrobocia w powiecie grodzkim i powiecie ziemskim oraz o realizowanych usługach i instrumentach rynku pracy. Poinformował o pozyskaniu przez powiatowy urząd pracy dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet, bezrobotnych zamieszkujących na wsi, bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia, bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych i poszukujących pracy 50+. 

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca rady podziękowała za roczną współpracę członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie oraz złożyła najlepsze świąteczne życzenia wszystkim obecnym. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.