Powiat Rzeszowski stawia na nowoczesność oraz dostępność usług publicznych dla wszystkich mieszkańców

Powiat Rzeszowski stawia na nowoczesność oraz dostępność usług publicznych dla wszystkich mieszkańców

Nowa siedziba jednostek zajmujących się pomocą społeczną oraz wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w powiecie rzeszowskim.

Realizowany przez Powiat Rzeszowski projekt miał na celu stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której dwie jednostki organizacyjne powiatu mogłyby jeszcze lepiej wypełniać swoją rolę w obsłudze mieszkańców. To także znaczący wkład w rozwój infrastruktury publicznej oraz w podniesie jakości życia mieszkańców tej części Podkarpacia.

W kompleksowo wyremontowanym budynku będą miały swoją siedzibę dwie placówki pozostające w gestii Powiatu Rzeszowskiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zajmuje się pomocą społeczną i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz obszarem dotyczącym systemu pieczy zastępczej – udziela pomocy i wsparcia mieszkańcom powiatu rzeszowskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie jest zaś dla tego obszaru wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym, realizuje zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

Aktualnie instytucje te mieszczą się w budynku przy ulicy Batorego w Rzeszowie, który nie jest przystosowany do obsługi tak dużej liczby osób oraz nie zapewnia komfortu obsługi mieszkańców. Budynek ten nie spełnia oczekiwań co do dostępności, jak i funkcjonalności. Dlatego też Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zdecydował się na zakup budynku przy ulicy Siemieńskiego 18A w Rzeszowie oraz na jego kompleksową przebudowę pod potrzeby wymienionych wyżej jednostek. Dla przykładu, dzięki nowej siedzibie, która zapewni znacznie lepsze warunki lokalowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie będzie mogła poszerzyć ofertę świadczonych usług specjalistycznych, z korzyścią dla mieszkańców. Znajdzie się tu między innymi bowiem sala integracji sensorycznej, do terapii rodzin i mediacji. Będą także gabinety psychoterapii, poczekalnia dla dzieci czy też pokój dla matki karmiącej wraz z miejscem do przewijania dziecka.

Budynek przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie został wyremontowany i rozbudowany. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak też do pełnienia swoich funkcji. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę całego budynku, której celem było nie tylko poprawienie jego estetyki, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt został przebudowany w 14 miesięcy. Obecnie trwają procedury związane z jego odbiorem.

Ważniejsze prace wykonane podczas realizacji tej inwestycji to:

  1. Dobudowa nowej windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu jest łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

  2. Przebudowa wnętrz, która nie tylko nadaje nowy wygląd, ale także tworzy przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę poświęcono również przebudowie sanitariatów, aby były one przyjazne i bezpieczne dla wszystkich użytkowników.

  3. Wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz klimatyzacyjnych, co poprawiło funkcjonalność i komfort użytkowania budynku.

  4. Ocieplenie budynku i remont pokrycia dachowego przyczyniający się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz do poprawy warunków pracy i użytkowania.

  5. Zamontowanie fotowoltaiki wraz z magazynem energii, a więc wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji CO2.

  6. Kompleksowe wyposażenie w nowoczesne meble wpływające na funkcjonalność i estetykę wnętrz.

  7. Zagospodarowanie terenu wraz z wymianą nawierzchni parkingów oraz remontem ogrodzenia – a zatem bardziej estetyczne i funkcjonalne otoczenie budynku.

Szczególną uwagę poświęcono również nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, które mają znaczący wpływ na komfort użytkowania budynku. W ramach projektu przewidziano m.in. instalację pętli indukcyjnych dla osób z wadami słuchu, co sprawia, że to miejsce staje się przyjazne dla wszystkich jego użytkowników.

Powstał zatem nowoczesny obiekt, który odpowiada współczesnym standardom obsługi mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych. Budynek został wyremontowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 284 300 zł. Wartość robót budowlanych to 14 452 125 zł. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 150 000 zł, a wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 2 017 825 zł.