Uchwała Nr 94/966/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

  Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.   Uchwała do pobrania w załączniku Uchwała Nr 94/966/20 Uchwała Nr 94/966/20

Uchwała Nr 94/965/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.     Uchwała do pobrania w załączniku         Uchwała Nr 94/965/20 Uchwała Nr 94/965/20

Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2019 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem…