Informacja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami zobowiązanymi są również stowarzyszenia oraz fundacje.…

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2023 r.      Uchwała

Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Termin konsultacji został ustalony od dnia 13 października 2022…