Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży

  

 

Tytuł mikroprojektu: Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży.

Nr projektu: INT/EK/KAR/3/I/B/0091

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Okres realizacji mikroprojektu: 09-2017 – 04-2018

Typ mikroprojektu: wspólny Polska-Słowacja

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner projektu – Miasto Świdnik

BUDŻET MIKROPROJEKTU: 60 432,36 €

Celem projektu jest stworzenie warunków dla młodzieży pogranicza do uzyskania pożądanych kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji, w szczególności ICT i podniesienia jakości życia, a poprzez to powstanie alternatywnych możliwości w zakresie zawodowego ich przygotowania.

Cel mikroprojektu jest spójny z zapisami celu tematycznego 3 osi priorytetowej “Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, który brzmi “inwestowanie w kształcenie, szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”, a także zgodny z celem programu tj. “Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej”.

Cele szczegółowe mikroprojektu to:

  1. Nabycie przez uczniów z terenu pogranicza polsko-słowackiego nowych umiejętności, w szczególności w zakresie technologii informatycznych i zdolności komunikacyjnych .
  2. Podniesienie wiedzy, przez nauczycieli i urzędników odpowiedzialnych za oświatę na temat systemów edukacyjnych funkcjonujących w UE.
  3. Zdobycie wiedzy na temat zainteresowań młodzieży, ich planów edukacyjnych i zawodowych, w celu lepszego dostosowywania programów i podejścia do uczniów

Realizacja tych celów przyczyni się do zwiększenia kompetencji uczniów w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, zgodnych z obecnymi i prognozowanymi wymaganiami współczesnego świata. Młodzież poszerzy sobie dostęp do kręgu przyszłych ofert pracy, a także otworzy alternatywne możliwości prowadzenia e-biznesu czy właściwego i efektywnego wykorzystania social mediów. Ponadto podniesienie wiedzy nauczycieli i osób odpowiedzialnych za oświatę o rozwiązaniach w edukacji stosowanych w innych krajach UE, a także uświadomienie oczekiwań i planów podopiecznej młodzieży pogranicza polsko-słowackiego, pozwoli poprawić jakość współpracy na linii nauczyciele i uczniowie oraz lepiej dostosowywać realizowane programy nauczania w szkołach. Wspólna realizacja mikroprojektu stanowić będzie kolejny etap współpracy pomiędzy miastem Svidnik a powiatem rzeszowskim.

Opis projektu:

Mikroprojekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla młodzieży uczęszczających do końcowych klas szkół pogranicza w zakresie tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz prowadzenia blogów, a także prowadzenia kont na wybranych platformach handlowych, dzięki czemu znacząco wzrosną ich kompetencje w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu planuje się także przeprowadzenie dwóch dodatkowych szkoleń, tj. w przypadku młodzieży z powiatu rzeszowskiego warsztatów przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenia wymiany handlowej z krajami UE, w tym ze Słowacją, natomiast dla uczniów z miasta Svidnik przewidziano szkolenie z technik samooceny, prezentacji i zarządzania czasem, co przyczyni się do poprawy jakości ich życia i stworzy im dogodne warunki do rozwoju w przyszłości innych pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych. Istotnym elementem projektu będą sondażowe badania wśród młodzieży, które pozwolą na lepsze poznanie ich planów edukacyjnych i potrzeb w zakresie kształcenia. W końcu organizacja konferencji dla nauczycieli i urzędników, w tym pracowników oświaty poprzez prezentację innych systemów edukacyjnych stosowanych w UE pozwoli na wypracowywanie najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami. Młodzież uzyska dodatkowe kompetencje, których w standardowym procesie kształcenia nie miałaby szans uzyskać.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

  • uczniów szkół średnich z terenu powiatu rzeszowskiego
  • uczniów szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych w mieście Svidnik
  • kierownictwa i nauczycieli wybranych szkół średnich z terenu powiatu rzeszowskiego
  • kierownictwa i nauczycieli wybranych szkół podstawowych i średnich z miasta Svidnik
  • urzędników ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Urzędu Miasta Svidnik

Dzięki realizacji mikroprojektu uczniowie szkół z powiatu rzeszowskiego oraz miasta Svidnik zdobędą nowe, cenne kwalifikacje, a nauczyciele i pracownicy urzędów uzyskają dostęp do wiarygodnych danych i informacji przydatnych w pracy w obszarze edukacji.

 

WWW Partnerów Projektu:

https://www.powiat.rzeszow.pl/
http://www.svidnik.sk/

 

Harmonogram zadań:

10-2017 – 11-2017 – Kurs z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów – Polska i Słowacja.

01.2018 – Szkolenie – prowadzenie działalności gospodarczej i eksportowej – Polska

02.2018 – Szkolenie z autoprezentacji, komunikacji, samooceny i zarządzania czasem – Słowacja

12-2017 – 02-2018 – Badania sondażowe wśród młodzieży – Polska i Słowacja

03.2018 – Konferencja dla nauczycieli – Słowacja

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące opracowania i dostawy gadżetów reklamowych oraz roll-up w ramach projektu „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”

termin składadnia ofert 31.10.2017, godz 14.00

załączniki:

zał Formularz ofertowy – materiały promocyjne.doc

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne.pdf

Załącznik 7 informacja i promocja .pdf

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów wraz z zapewnieniem cateringu oraz zakupem podręczników

termin składadnia ofert 02.11.2017, godz 14.00

załączniki:

Formularz zapytania – Kurs z tworzenia i administrowania stron internetowych

Zapytanie ofertowe-Kurs z tworzenia i administrowania stron internetowych

 

               ————————————————————————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące badań sondażowych wśród młodzieży 

termin składania ofert 28.11.2017, godz 14.00

załączniki:

Formularz zapytania – Badania sondażowe wśród młodzieży

Zapytanie ofertowe – Badania sondażowe wśród młodzieży

 

              ————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe nr 4 dotyczące zapewnienia wyżywienia dla 30 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z miasta Svidnik

termin składadnia ofert 01.12.2017, godz 14.00

załączniki:

Formularz zapytania – Zapewnienie wyżywienia (PL)

Formularz zapytania – Zapewnienie wyżywienia (SK)

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie wyzywienia (PL)

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie wyzywienia (SK)

 

             —————————————————————————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe nr 5 dotyczące zorganizowania kursu z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogow wraz z zakupem podręczników 

termin składadnia ofert 01.12.2017, godz 14.00

załączniki:

Formularz zapytania – Kurs stron www (PL)

Formularz zapytania – Kurs stron www (SK)

Zapytanie ofertowe – Kurs stron www (PL)

Zapytanie ofertowe – Kurs stron www (SK)

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 6 dotyczące badań sondażowych wśród młodzieży (Słowacja) w ramach projektu „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”

termin składadnia ofert 28.12.2017, godz 14.00

załączniki:

Formularz zapytania – Badania sondażowe (PL)

Formularz zapytania – Badania sondażowe (SK)

Zapytanie ofertowe – Badania sondażowe (PL)

Zapytanie ofertowe – Badania sondażowe (SK)

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 7 dotyczące organizacji szkolenia – prowadzenie działalności gospodarczej i eksportowej wraz z zapewnieniem cateringu oraz zakupem podręczników

termin składadnia ofert 12.01.2018, godz 14.00

załączniki:

Formularz Szkolenie – prowadzenie działalności gospodarczej i eksportowej.doc

Zapytanie ofertowe – szkolenie działalność gospodarcza.pdf

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe nr 7 (ponowienie) dotyczące organizacji szkolenia – prowadzenie działalności gospodarczej i eksportowej wraz z zapewnieniem cateringu oraz zakupem podręczników

termin składadnia ofert 23.01.2018, godz 14.00

załączniki:

Formularz Szkolenie – prowadzenie działalności gospodarczej i eksportowej.doc

Zapytanie ofertowe – szkolenie działalność gospodarcza.pdf

 

Realizacja projektu:

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/12/28/zakonczenie-kursu-z-tworzenia-i-administrowania-stron-internetowych-i-blogow/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2018/03/02/szkolenie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-i-eksportowej/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2018/04/10/konferencja-podsumowujaca-projekt-przedsiebiorczosc-alternatywa-zawodowego-przygotowania-mlodziezy/

 

Finansowanie

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Budżet Państwa Wkład Własny Razem

51 367,50 €

4 256,04 €

4 808,82 €

60 432,36 €

Procent finansowania poszczególnych partnerów [%]
Powiat Rzeszowski
85,00% 5,00% 10,00% 100%
Miasto Svidnik
85,00% 5,00% 10,00% 100%