XXX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Czerwcowa sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją absolutoryjną, podczas której oprócz omawiania bieżących spraw Powiatu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił zebranym kilka najważniejszych informacji dotyczących ubiegłorocznego budżetu, a czego najistotniejszym był…

Przebudowa drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica– Dynów w km od 0+000 do 5+200 w ramach pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i…

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka-Budy Głogowskie-Głogów Młp.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka-Budy Głogowskie-Głogów Młp. w km od 0+977 do 9+123   Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI Całkowita wartość zadania: 6 329 255,11 PLN W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – PRGiPID: 3 000 000 PLN Wykonawca robót :  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów,…