Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Rzeszowskiego

 

Na terenie Powiatu Rzeszowskiego jest prowadzonych sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty są zlokalizowane w Rzeszowie, Boguchwale, Sokołowie Młp, Głogowie Młp, Dynowie i Błażowej. Część z nich jest prowadzona przez organizacje pozarządowe i przez adwokatów oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach na zasadach opisanych w ustawie, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Mieszkańcy Powiatu mogą również korzystać z innych form nieodpłatnego poradnictwa, listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu prowadzi Starosta Rzeszowski.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla mieszkańców Powiatu:

(pobierz pilk)