Pogranicze w Obiektywie

 

 

Tytuł mikroprojektu: Pogranicze w obiektywie.

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Typ mikroprojektu – indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski, Grunwaldzka 15, Rzeszów 35-959

Partner projektu: Mesto Svidnik, Sovietskych Hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik

Okres realizacji mikroprojektu: 03.2020 – 05.2021

Cel główny:

Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie świadomości i zainteresowania mieszkańców powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik dorobkiem kulturowym oraz potencjałem przyrodniczym obydwu subregionów, a także pogłębienie dobrych relacji pomiędzy społeczeństwem polskim a słowackim.

Cel szczegółowy:

 1. Pogłębienie relacji pomiędzy samorządami polskimi i słowackimi, prowadzących do wspólnych przyszłych projektów partnerskich.
 2. Wzrost świadomości i wiedzy o atrakcjach zabytkowej architektury i walorach środowiska naturalnego obszarów przygranicznych wśród ludności pogranicza polsko-słowackiego.
 3. Zwiększenie zainteresowania aktywnym uczestnictwem ludności pogranicza polsko-słowackiego w organizowanych na tych terenach imprezach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, a także poznawaniem historii miejsca, w którym żyją i z którym się przyjaźnią.
 4. Wspólna transgraniczna promocja realizowana m. in. przy pomocy filmu promocyjnego terenu pogranicza.

Grupy docelowe:

 •  mieszkańcy obszaru wsparcia

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

 • samorządowcy powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik
 • mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik na Słowacji
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik

 

Opis projektu:

Wśród mieszkańców powiatu rzeszowskiego coraz mniej jest osób, które znają historię i dorobek minionych pokoleń. Analogiczna sytuacja występuje na Słowacji. W ostatnich trzech stuleciach dochodziło na tych terenach do częstych zmian granic oraz mieszania się ludności o różnej narodowości. Ta swoista mieszanka kultur i społeczeństw pozostawiła swój historyczny ślad nie tylko w postaci zabytkowych dworów, kościołów czy cmentarzy, ale też naleciałości językowych i kultywowania dawnych zwyczajów. Obecni mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, w tym mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik, codziennie poddawani są wpływom wszechobecnej reklamy i niskobudżetowych, wątpliwej jakości programów rozrywkowych i seriali. Sprzyja to osłabieniu tożsamości historycznej oraz przyrodniczej ludności tych terenów, dlatego też koniecznym stało się znalezienie rozwiązań, które wykorzystując najpopularniejszą formę przekazu w postaci VIDEO oraz fotografii młodzi mieszkańcy po obydwu stronach granicy zaakceptują i które będą wykorzystywały charakterystyczny dla swojego gatunku uniwersalny język przekazu przełamując tym samym barierę językową. Przygotowanie i realizacja zadań we współpracy urzędów powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik przy udziale przedstawicieli jednostek samorządowych, zaangażowaniu zdolnej młodzieży po obydwu stronach granicy, a także pokazanie w nowatorski i przyjazny odbiorcy sposób dorobku przyrodniczo-kulturalnego polskosłowackiego pogranicza przyczynią się do powstania unikatowej wartości dodanej projektu.

Nie tylko tematyka konkursu, wyznaczona uczestnikom w ramach zadania pierwszego, ale również warsztaty z zakresu FOTO/VIDEO (zad. 2) tematycznie łączące się z pozostałymi zadaniami mikroprojektu będą stanowiły wartość kulturową. Sprawią one, że uczestnicy pochodzący z obydwu stron granicy będą mogli pokazać swoją odmienną wrażliwość i spojrzenie na świat. Wymiana własnych doświadczeń w trakcie warsztatów, ale też poznanie i zrozumienie tego, co łączy tereny przygraniczne, co stanowi o odmienności kulturowej obydwu narodów na płaszczyźnie przyjętych wzorców zachowań, będzie wartością,

Kończący wspólny projekt wernisaż (zad. 3), podczas którego zaprezentowane zostaną wszystkie osiągnięcia powstałe podczas trwania projektu połączone z prezentacją wspólnego filmu promocyjnego (zad. 4) ukazującego zabytkowe obiekty oraz miejsca atrakcyjnie przyrodniczoturystycznie pogranicza, zostanie niejako klamrą spajającą w całość projekt. Prezentacja pięknie wyeksponowanych prac konkursowych, będąca jedną z najważniejszych atrakcji wieczoru będzie dla przybyłych gości możliwością obcowania ze sztuką współczesnej fotografii i odkrycia, być może nawet znanych sobie miejsc, na nowo poprzez spojrzenie twórców z obu stron polsko-słowackiej granicy.

W celu umożliwienia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w projekcie wnioskodawca, zaplanował tam, gdzie to tylko możliwe różne rozwiązania techniczne i organizacyjne (szczegóły  “Zasady horyzontalne”). 

 

Planowany całkowity budżet mikroprojektu wynosi 61.594,71 EUR (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 71/100 euro), w tym:

 1. dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 49.996,42 EUR (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 42/100 euro),  co stanowi 81,17% kosztów całkowitych mikroprojektu
 2. dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 3.079,73 EUR (słownie: trzy  tysiące siedemdziesiąt dziewięć 73/100 euro), co stanowi 5% kosztów całkowitych mikroprojektu
 3. wkład własny wynosi: 8 518,56 EUR (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemnaście 56/100 euro) EUR, co stanowi 13,83% kosztów całkowitych mikroprojektu zostanie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU (pobierz)

 

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

 

LINKI DO AKTUALNOŚCI:

 

Konkurs

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2020/05/26/rusza-konkurs-fotograficzny-pogranicze-w-obiektywie/

Film Promocyjny

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2021/03/30/pogranicze-w-obiektywie/

Warsztaty FOTO/VIDEO

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2020/10/14/warsztaty-z-zakresu-foto-video/

Wernisaż

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2021/05/30/wernisaz-prac-konkursowych-pogranicze-w-obiektywie/

Galeria nagrodzonych prac

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2021/07/28/galeria-konkursowa-pogranicze-w-obiektywie/

 

PLIKI DO POBRANIA