Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży

 

Tytuł mikroprojektu – Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży 

Oś priorytetowa – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Typ mikroprojektu – indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner projektu – Miasto Świdnik na Słowacji

Okres realizacji mikroprojektu – 08-2018 – 06-2019

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik, prowadzący do lepszego poznania i docenienia przez mieszkańców dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego oraz nawiązanie przyjacielskich stosunków pomiędzy polską i słowacką społecznością. Cel ten wpisuje się w zupełności w cel priorytetowy 1 osi priorytetowej programu, tj. ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, a także cel szczegółowy 1 zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprze realizację mikroprojektów oraz cel szczegółowy 3, określony jako nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością. Mikroprojekt wnioskodawcy zakłada poszerzenie współpracy oraz zacieśnienia relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego. Charakter i zakres zaplanowanych do realizacji zadań sprawią, że wśród młodzieży wytworzy się potrzeba obcowania z przyrodą. Celem projektu jest również kreowanie idei walki z uzależnieniami, które odsuwają ludzi od natury. Realizacja mikroprojektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Ponadto celami szczegółowymi są:

  1. Wzrost świadomości walorów przyrodniczych i wzbudzenie w młodych ludziach potrzeby obcowania ze środowiskiem naturalnym obszarów pogranicza polsko-słowackiego.
  2. Wzrost świadomości i wiedzy wśród turystów i mieszkańców pogranicza o historii i kultury życia na tych terenach
  3. Zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży pogranicza obcowaniem w środowisku przyrodniczym i kulturowym.

 

Strona partnera:

http://www.svidnik.sk/

 

 

Opis projektu:
Mimo że obszar pogranicza polsko-słowackiego należy do bardzo atrakcyjnych przyrodniczo terenów, to jednak coraz mniejszy odsetek młodzieży wybiera środowisko naturalne za miejsce wypoczynku i relaksu. W dużej mierze wynika to z jej znacznego uzależnienie od gier komputerowych i ciągłej obecności w mediach społecznościowych. Wielu młodych ludzi poświęca tym aktywnościom większość swojego wolnego czasu, a niektórzy nawet zaniedbują przez to codzienne obowiązki. Postawa taka ogranicza aktywność fizyczną, wpływając na późniejszy stan zdrowia, ale też prowadzi w dłuższym okresie do zaniku bezpośrednich kontaktów zarówno z innymi ludźmi, jak i z przyrodą. Dlatego też zaplanowane w projekcie dwa obozy wędrowne po górach, a także cykl spotkań uczniów z podróżnikami stanowić będą doskonałą formę popularyzacji aktywnego spędzania czasu w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-słowackiego i przyczynią się do wzbudzenia zainteresowania młodzieży dziedzictwem przyrodniczym. Z kolei dorośli w trakcie konferencji naukowej będą wspólnie zastanawiać się, jak młodzieży przywrócić radość przebywania w środowisku przyrodniczym, wśród rodziny, przyjaciół, znajomych. W końcu imprezy plenerowe przybliżą wszystkim mieszkańcom ich własną i przodków historię związaną z pograniczem polsko-słowackim, a także pokażą, jak wyglądało kiedyś środowisko i życie na tym obszarze.

W celu umożliwienia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w projekcie wnioskodawca, zaplanował tam, gdzie to tylko możliwe, różne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Przed imprezami plenerowymi na plakatach informujących o tym wydarzeniu osoby pragnące wziąć udział, a mające specjalne potrzeby ze względu na posiadane niepełnosprawności, proszone będą o wcześniejszy kontakt z organizatorami, w celu zaplanowania i podjęcia stosownych działań, pozwalających im na uczestnictwo. Dla ułatwienia udziału w imprezach plenerowych rodzin z dziećmi przewiduje się zapewnienie opieki nad małymi dziećmi. Także przed konferencją na stronach partnerów znajdzie się informacja o możliwości zgłoszenia specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarówno spotkania z podróżnikami jak konferencja odbywać się będą
w miejscach zapewniających architektoniczną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Także osoby pragnące uczestniczyć w obozach wędrownych, a mające specjalne potrzeby żywieniowe będą mogły zgłosić się do organizatorów, by możliwe było zapewnienie im właściwej diety podczas trwania wycieczek.

 

 

W ramach projektu INT/EK/KAR/1/II/A/0102 p.n. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

w dniach 01-05.10.2018 r. odbędzie się Polsko – Słowacki obóz wędrowny dla młodzieży w tatrach słowackich.

W planie m. in. przejście przez Kovalcikovą Polanę, wyjście na Skalnate Pleso, wyjazd kolejką na Łomnicę, zwiedzanie Wodospadów Małej Zimnej Wody i Rajnerovej Chaty a także przejście magistralą do Szczyrbskiego Plesa.

W obozie weźmie udział 16 uczniów, 10 ze szkoły powiatu rzeszowskiego oraz 6 ze szkół partnera projektu miasta Svidnik.

Celem wspólnego polsko-słowackiego obozu wędrownego dla młodzieży z pogranicza, jest alternatywa dla pasywnego spędzania czasu przez młodych ludzi poprzez ich aktywizację w środowisku przyrody, a także lepsze wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźni pomiędzy młodzieżą polską i słowacką.

 

wydarzenia w ramach projektu:

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2018/12/10/promocja-dziedzictwa-przyrodniczego-i-kulturowego-pogranicza-wsrod-mlodziezy/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2019/04/03/promocja-aktywnosci-w-srodowisku-dzieci-i-mlodziezy/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2018/10/12/polsko-slowacki-oboz-wedrowny-w-tatrach-slowackich/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2019/05/29/oboz-wedrowny-polsko-slowackiej-grupy-mlodziezy-w-bieszczadach/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2019/05/21/pogranicze-dawniej-i-dzis-2/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2019/06/06/pogranicze-dawniej-i-dzis-impreza-w-svidniku/