Konkurs dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz na nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022…

Konsultacje programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Termin konsultacji został ustalony od dnia…

Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990) ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/57…